|  


Bibliografie k dějinám Libně
1. Tištěné prameny a edice pramenů


Abecedně-odborový obchodní adresář  a schematismus pro hlavní město Prahu. Díl 5. Praha VIII., IX. a X. (Libeň, Karlín, Vysočany, Bohnice, Kobylisy, Podhoř, Střížkov, Troja, Hloubětín, Prosek). Praha 1930.

Adresář [ Adressář] královského hlavního města Prahy  a sousedních obcí Bubenče, Dejvic, Karlína, Košíř, Libně, Michle, Nuslí, Smíchova, Král. Vinohrad, Vršovic a Žižkova. Praha [1884-19- [sv. 1884, 1891, 1896, 1901, 1930]

Aktuální informace o městské části  Praha 8. 2., dopl. vyd. Praha 1998.

ALMANACH královského hlavního města Prahy  na rok...[Praha 1898-1919]

Anděl, F. - Slaboch, J. : Seznam nemovitostí Velké Prahy, uspořádaný podle čísel popisných, podle jmen knihovních vlastníků a podle ulic. Díl 1. Praha I-X. Praha 1939.

Bebánek, F. E. : O sloučení předměstí s král. hlav. městem Prahou. Karlínské listy 1, 1903, č. 1, 2, 3, 4, 5., s. 3.

Berní rula.  18. Kraj Kouřimský. Díl I. [Zprac.]: Haasová-Jelínková, Marie. Praha 1952.

Bývalé letní sídlo pražských primátorů v Libni. [Fot.]: Kubelík, J. Světozor. Týdenník zábavný a poučný 1911, č. 19, s. 444-445.

Čech, L. : Libeň. Libeňské noviny 1, 1934, č. 1-3, s. 3.

Devítka. Noviny městské části  Praha 9. 1, Praha, Obvodní úřad Prahy 9, oddělení kultury 1991-2005.

25 let sportovního klubu  Slavoj Praha VIII. 1912-1937. Praha 1937.

Goth, E. V. : Prvních sedm let c. k. reálného gymnasia v Praze-Libni. Praha, b. n. [1914]. 13 s. (= Výroční zpráva reálného gymnasia Praha VIII; 1913-1914.)

Gut Lieben. In: Topographie des Königreichs Böhmen. Zehnter Teil. Kauržimer Kreis. [Verfasset von]: Schaller, Jaroslaus. Prag und Wien, Schönfeld 1788, s. 227-236.

H. Vraný. Nový kostelík v Libni. Zlatá Praha. Obrazový týdenník pro zábavu a poučení 22, 1905, č. 43, s. 513-515.

Halama, O. : 40 let Slavoj Libeň. Výroční zpráva za léta 1919-1959. [Úvod]: Bedřich Farkač. [Praha] 1959.

Herrschaft Liben. In: Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zwölfter Band. Kauřimer Kreis. Sommer, Johann Gottfried. Praha, Friedrich Ehrlich 1844, s. 318-324.

Holinka, K. : Stavba kmenové stavby E na pravém břehu Vltavy z Troje do Libně. Věstník hl. města Prahy 43, 1936, č. 31-34, s. 515-517. [kanalizace]

Hrnčíř, V. : Jednání o sloučení obcí předměstských s Prahou. Almanach král. hl. města Prahy 1898, s. 194-209.

Hubený, L. : Adresář obce libeňské. [Sestavil a vydal Ladislav Hubený, officiál obecního úřadu v Libni.] Libeň, vl. n., Knihtiskárna Vondruška a Kolanda v Praze - Karlíně 1896. 192 s., LXXII s. příl.

-L.H.- [Hubený, L.] : Adresář obce libeňské. [Sestavil a vydal L. H.] Libeň vl. n., Vytiskl F. Vojáček - strojní knihařství v Libni 1896. 192 s., LXXII s., příl + 1 mp. příl.

Karlínské Listy. Neodvislý časopis všech obcí polit. okresu Karlínského s obdobnými přílohami Libeňský a Vysočanský Obzor a Brandýské Noviny. Praha, Fr. Kujal 1929, č. 1-6, zanikl.

Karlínské listy. Politicko-hospodářský, neodvislý týdenník města Karlína, Holešovic, Libně a Vysočan, pak obcí v okresu Karlínském a Brandýsském. 1-12, Karlín, V. Kuthan 1903 - 1912, zanikl. [Pravidelná příloha: Hlasy z Holešovic-Buben, Libně a Vysočan.]

Karlínský Obzor. Týdenník hájící národní, hospodářské politické zájmy v místě a okolí. 1-2, Karlín, E. V. Jungr 1913-1914. Zanikl. [rubrika Libeňský věstník]

Kinderfreund, Joseph : Traurrede bei Todesfeyer Weiland Leopolds II. römischen Kaisers, Königs von Ungarn und Böhmen Majestät: gehalten 22ten März 1792 in der Jüdischen Synagog zu Liben ben Prag. Prag, Winzenz Vittorin Pruscha 1792.

Kolandův Adresář VIII. části královského hlav. města Prahy. Praha 1903.

Komunistická strana Československa.  Okresní výbor (Praha VIII. - Libeň). V. okresní konference KSČ Praha VIII. Libeň. Praha 1949.

Krofta, V. K. : Zrození města. Libeňské kapitoly [jež vycházely v Lidových Novinách, Českém Slově, Národních Listech a hlavně v Libeňských Novinách]. [Red.]: Vodák, Z. Praha, Libeňské Noviny 1938.  (= K oslavě své obce a na paměť dvacátého výročí Československé republiky.)

Křižíkova elektrická dráha  z Prahy do Libně a do Vysočan. Zlatá Praha. Obrazový týdenník pro zábavu a poučení 13, 1896, č. 20, s. 239-240.

 [Kubelík, J.] Pohledy ze starého židovského hřbitova v Libni. Světozor. Týdenník zábavný a poučný 1911, s. 179.

Kubelík, J. : Stará židovská čtvrť v Libni. Světozor. Týdenník zábavný a poučný 1911, s. 518-519, fot.

Lebeda, J. : Příruční adresář Prahy VIII. [Spoluprac.]: Vagner, K. - Šťastný, F. Praha, vl. nákl. 1932. 443 s. [nové vyd. 1935]

Libeň připojena ku Praze. Sloučení Libně s Prahou. Slavnost spojení Libně s král. hl. m. Prahou. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 8, 1901, č. 11, č. 15, č. 17, č. 19, č. 21, s. 92, s. 142, s. 164, s. 169-171, s. 192.

Libeň stará. Libeň nová. In: Topografický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království Českého. [Sestavili]: Otrh, J. - Sládek, F. Praha 1870, s. 368.

Libeň,  ves při vtoku Rokytnice do Vltavy...  In: Slovník naučný. Díl čtvrtý. I - Lžidmitrij. [Red.]: Rieger, F. L. [Spolured. dílu čtvrtého]. Malý, J. Praha 1865, s. 1266.

Libeň, ves u Karlína i s tvrzí.. In: Místopisný slovník historický Království Českého. [Sepsal]: Sedláček, August. Praha [1909], s. 531.

Libeň, panstwí. : In: Popis Králowstwí Českého... [Zhotovil a vydal]: Palacký, František. Praha 1848, s. 243-244.

Libeňské listy. Libeň, listopad 1899- (týdeník)

Libeňské noviny. Neodvislý týdeník věnovaný zájmům libeňského okresu. 1-2, Praha VIII, Zd. Vodák 1934 - 1935.

Libeňské posvícení. Libeňské noviny 2, 1935, č. 42,

Libeňský Obzor. 1, Praha VIII, 1911, č. 1-4, zanikl.

Libeňský sportovní věstník.  1, Praha, S. K. Meteor VIII 1920, č. 1-3, zanikl.

Libeňský věstník. Čtrnáctidenník. Libeň 1899-.

Naše Noviny.  Místní nepolitický list pro Prahu VIII. (Libeň), Prahu IX. (Vysočany), Praha X. (Karlín) a okolí. [Odp. red.]: Černý, M. Vl. 1, Praha 1927, č. 1. 6 s. [vychází první a třetí sobotu v měsíci. Majitel a vydavatel Karel Vrchotický.]

Návrh plánu polohy pro střední část Libně. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 14, 1907, č. 19, s. 128.

Návrh zřízení hlavního přístavu  Pražsko-Libeňského s lodenicí a přístavním průplavem v Libni. Praha [1885].

NÁZVY veřejných prostranství. Změny názvů ulic, náměstí, nábřeží, parků a sadů, k nimž došlo rozhodnutím Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy v období od 22. 12. 1989 do 7. 12. 1999. Praha, s. d. [Magistrát hl. m. Prahy, interní tisk]

NEMOVITÉ kulturní památky hlavního města Prahy. Operativní seznam. Sv. 1, 2. Dodatky. Praha 1981. 263 s., 483 s.,  45 s.

Nová školní budova  Na Korábě v Libni. Světozor. Týdenník zábavný a poučný 1910, č. 22, s. [21],, fot. s. 3.

Nová tělocvična a lidové  lázně v Libni. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 17, 1910, č. 14, s. 243-245.

Odvárka, J. : Orientační kniha Velké Prahy pro rok 1927/8. Pomůcka k usnadnění informační služby a orientace ve Velké Praze, vydaná pro sbor uniformované stráže bezpečnosti v Praze. Díl 1. Díl 2. Vysvětlivky a příklady. Díl 3. Teoretická část. Díl 4. [Spolupráce]: Havel, E. - Konařík, B. Praha [1927]; [1927]; 1933; 1933.

Odvárka, J. : Orientační plán Velké Prahy. Příloha k dílu: Orientační kniha Velké Prahy. [Kreslili]: Hampl - Šimáček. Praha, [1935]. nestr. [1 sv.]

Okres karlínský roku 1890.  (S topografií katastrálních obcí, mapkou okresu a seznamem vystavovatelů). Statistický přehled hospodářských poměrů okresu karlínského roku 1890. K oslavě a na paměť všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891. [Sest. a vydal]: Hospodářský spolek pro okres karlínský. V Karlíně 1891.

Osmička. Noviny městské části : Praha 8. Karlín - Libeň - Kobylisy - Střížkov - Bohnice - Čimice - Troja. 1, Praha, Obvodní úřad v Praze 8 1993-.

Padesát let vychovatelny hlavního města Prahy v Libni. Věstník hl. města Prahy 40, 1933, č. 42, s. 779.

Památník dvacetipětiletého trvání tělocvičné jednoty Sokol v Praze-Libni. 1884-1909. Praha 1910.

Památník stého výročí. TJ Meteor Praha 1984. [Praha] 1984.

Praha VIII. do dvouletky. Zpráva o činnosti obvodní rady pro Prahu VIII. za rok 1946. [Uspoř.]: Buříval, Z. Praha VIII. 1947. 

Procházka, F. S. : Libeňskému Sokolu. Praha-Libeň, Sokol 1909. 114 s.

Přirážky k daním v Staré Libni. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 8, 1901, č. 22, s. 203.

Přístav Pražsko-Libeňský. (Úvaha povltavské obce Libeňské). Praha, Nákl. obce libeňské 1885.

Pamětní spis  u příležitosti slavnostního otevření Radio-léčebného ústavu Čsl. spolku pro zkoumání a potírání nádorů v Praze VIII - Libni na Bulovce. [Praha] 1936.

Projekt nového kostela v Praze VIII. (Libni). Zlatá Praha. Obrazový týdenník pro zábavu a poučení 24, 1906, č. 13, s. 160.

Ronek, T. J. : Okres karlínský, metodický výklad pro učitele a žáky škol obecných. Praha 1881.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 8. Hlavní město Praha. Praha, Český statistický úřad 2003.

Sčítání lidu, domů a bytů  k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti. Okres Praha 8. Praha 2003.

Sčítání lidu, domů a bytů  k 3. 3. 1991. Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti. Okres Praha 8. Praha 1992.

Sčítání lidu, domů a bytů  k 3. 3. 1991. Souhrnné charakteristiky obcí, měst, městských částí a základních sídelních jednotek. Okres Praha 8. Praha 1992.

Skarlandt, J. : Libeňské obrázky. Karlínské listy 11, 1911, č. 18, č. 20, s. 2-2, s. 5.

Smyčka. Nezávislý občasník občanů Prahy 8. Karlín. Libeň. Střížkov. Bohnice. Čimice. Troja. Březiněves. Dolní Chabry. Ďáblice. [s.l.] 1996-.

Správa opatřování chudých v Praze-Libni. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 8, 1901., č. 24, s. 218.

Statistická knížka královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komissí obcí Karlína, Smíchova, Vinohradů a Žižkova za léta 1902 a 1903. Red. Josef Erben. Praha 1907.

Statistická knížka královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komissí obcí Karlína, Smíchova, Vinohradů a Žižkova za léta 1904 a 1905. Red. Josef Erben. Praha 1909.

Status učitelstva českých a německých obecných i měšťanských škol, městské vyšší dívčí školy s přípravkou, měst. průmyslové školy pokračovací pro dívky, pražské vychovatelny v Libni, vychovatelny Olivových v Říčanech a personálu městských opatroven, mateřských škol, jeslí i měst. útulků v Praze. Sestav. dle stavu ze dne 1. květ. 1904 a dle usnes. rady kr. hl. města Prahy ze dne 22. pros. 1903 na zákl. celk. nepřetržité doby služeb.Praha, 1904.

Stavba betonových stok na Mělníce a v Libni. Technický obzor 3, 20. 3. 1895, s. 68.

Stavební řád pro král. hlavní město Prahu, platný i pro Karlín, Smíchov, Král. Vinohrady, Košíře, Třešovice s Třešovičkami, Břevnov s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troju, Nusle a Pankrác, Michle a Podolí, pro Plzeň a Budějovice. Zákon daný 10. dubna 1886, č. 40 z. z. se změnami a dodatky. 2., dopl. vyd. Praha 1917.

Stehlík, F. : Kudy kam ve Velké Praze. Praha [1932]. (= Stehlíkovy praktické příručky. Řada druhá. Stehlíkův průvodce. 2.)

Stehlík, F. - Žáček, F. : Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy. Praha 1929.

Svět, L: Paměti. [1989-1939]. Sebrané vzpomínky úspěšné činnosti sboru dobrovol. hasičů v Praze-Libni 1939. Praha 1939.

T. J. Sokol Praha-Libeň. [1884-1934]. Praha, [vl. nákl.] 1934.

Úřední seznam ulic, náměstí a sadů hlavního města Prahy. Amtliches Verzeichns der Straßen, Plätze und Freiungern Der Hauptstadt Prag. Praha 1940.

V magistrátní úřadovně  v Libni. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 13, 1906, č. 3, s. 20. [zpráva o činnosti magistrátu 1861-1905]

Vrkoč, V. : O dvou libeňských svobodárnách. Nová Praha 55, 5. 3. 1952, č. 13, s. 226.

Vysvěcení nové budovy pražské vychovatelny v Libni. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 15, 1908, č. 20, s. 117.

Zákon daný 10. dubna 1886 jímžto se vydává Stavební řád pro král. hlavní město Prahu a předměstí, to jest pro město Karlín, Smíchov, král. Vinohrady, Žižkov, pak pro místní obce Košíře, Třesovice s Třesovičkami, Břevnov s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troju, Vršovice, Nusle a Pankrác, Michle a Podolí. [Doplnil pozn. a rejstříkem]: Vránek, J. Praha 1886.

Zap, K. V. : Průvodce po Praze. Potřebná příruční kniha pro každého kdo se s pamětnostmi Českého hlavního města seznámiti chce. Praha 1848. 

Zpráva o vývoji a činnosti vychovatelny : král. hlav. města Prahy v Libni v době od 1. září 1883 do 31 srpna 1908. Praha 1908.

Zpráva o zdravotních  poměrech hlav. města Prahy v letech 1910 až 1925. Praha 1928.

Zprávy Sokola Praha - Libeň. Praha 1947-.

Zprávy tělocvičné jednoty Sokol v Praze Libni. Praha 1927-.

Žák, J. : Adresář VIII. části Prahy. (Libeň). Praha 1913.2. Literatura

Adla, Z.: Únor 1948 v Libeňském Sokolovu. Kultura 1958, č. 8, s. 7.

Atlas pražských hospod a všech míst,  kde se čepuje pivo. Díl 4. Karlín, Libeň, Kobylisy, Bohnice, Vysočany, severní okraj Prahy. Praha 1994.

Balabenka před zánikem.  Libeň nemá památek nazbyt a přesto se bourají. Dobrý večerník 2, 1994, č. 28, s. 6.

Bečková, K. : Libeňský most - bezprostřední ohrožení. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 34, 2004, č. 3, s. 4.

Bečková, K. : Zmizelá Praha. Dodatky. 2. Historická předměstí a okraje Prahy - pravý břeh Vltavy. Praha 2003.

Biegel, R. : Konec židovského města v Libni. Res Musei Pragensis 5, 1995, č. 10, s. 6-9.

Biegel, R. : Židovské osídlení v Libni. Zprávy památkové péče 56, 1996, č. 4, s. 136-140.

Buchtík, J. : Pražský vodovod. Historie a současnost. Výstavba a výhled. Praha 1973.

Bulánek, F. : Libeňská koupaliště. Libeňské noviny 2, 1935, č. 30, s. 3.

Bulánek, F. : Několik poznámek ke jménům libeňských ulic. Pražský sborník vlastivědný 1962, s. 53-55.

Bydžovská, L. - Srp, K. : Libeňský plynojem. [Praha] 2004. [katalog stejnojmenné výstavy v Galerii hlavního města Prahy, 17. 9. 2004-2. 1. 2005]

Bydžovská, L. - Srp, K. : Re-identifying the Object: Gasholder, Visual Arts, Literature. Umění 57, 1999, č. 1/2, s. 59-72.

Čelakovský, J. : Právo obce pražské k řece Vltavě. Praha 1882.

Černohorský, J. : Experimentální asanace Horní Libně. Československý Architekt 12, 1966, č. 415, s. 7.

Černohorský, J. : Studie experimentální asanace Horní Libně v Praze. Architektura ČSSR, 25, 1966, č. 2, s. 111-166, obr.

Dermatovenerologický pavilon  Všeobecné veřejné nemocnice hlav. města Prahy v Praze VIII. na Bulovce. Praha 1937.

90 let práce a bojů.  Stručný přehled dějin ČKD Sokolovo, závodu n. p. ČKD Praha (1871-1961). [Aut.]: Petráň, J. - Fuchs, V. a kol. Praha 1961.

Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražským měst v roce 1784 do současnosti. Věd. red.: Láník, J. - Vlk, M. Praha 1998.

Divadlo S. K. Neumanna.  1948-1958. Praha 1958.

Dobrovský, P. - Vaisar, M. : Přestavba mostu Barikádníků v Praze. Praha 1976.

Dobrý šámes z Libně.  Rozhovor s Václavem Špale. Maskil 4, prosinec 2004 - leden 2005, s. 4-6.

Dvořák, J.: Dvě pražské pozdně středověké cesty. Historická geografie 11, 1973, .s 139-161, mp.

Encyklopedie našich škol a školek.  Díl 2. Veřejné střední školy. Osmička. Noviny městské části Praha 8 květen 2003, s. 4.

Fialová, L. : Charakteristiky pražských příměstských usedlostí a jejich vývoj. Acta Universitatis Carolinae. Geographica (Praha) 1973, č. 1, s. 27-53, mp.

Fialová, L. : Vznik a dnešní stav pražských příměstských usedlostí. Acta Universitatis Carolinae. Geographica (Praha) 1973, č. 1, s. 47-72, obr.

Filip, J.: Praha pravěká. Praha 1949.

Fišer, J. - Fišer, O.: Pražské mosty. Praha 1985.

Fojtík, P. : 100 let elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany. Res Musei Pragensis 6, 1996, č. 3, s. 1-3.

Fridrichová, M. – Fridrich, J. – Havel, J. – Kovářík, J.: Praha v pravěku, Praha 1995 (= Archaeologica Pragensia, Supplementum 2).

HAVRÁNEK, J.: Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století, Pražský sborník historický 1969-1970 [1970], s. 70-105.

Havrda, T. - Hexner, M. : Libeň - Vysočany - studie územního rozvoje. Územní plánování a urbanismus 20, 1993, č. 1, s. 17-23.

Hejtmánek, L. : Historický náčrt města Libně. Historické rozhledy. Poučné čtení pro mládež českoslovanskou 4, (Telč), 1901, s. 132-151.

Hejtmánek, L. : Libeň. Historický nástin. Praha, Obec libeňská 1896. VIII, 265 s., obr. příl.

Hejtmánek, L. : Obecní kronika libeňská od 1. ledna 1896 do 12. září 1901. Almanach král. hl. města Prahy 6, 1903, část 3, s. 149-174.

Hejtmánek, [L.] : Libeň. In: Ottův slovník naučný. Díl 15. Krajčij - Ligustrum Praha, J. Otto 1900, s. 1014-1015.

HLAVSA, V.: Pražské teritorium v druhé polovině 19. století. (Rozvoj zástavby). Pražský sborník historický 1969-1970 [1970], s. 5-51.

Hlušičková, E. a kol. : Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl P-S. Praha, Libri 2003.

HOFFMANN, B.: Česká literatura očima pražského chodce. (Literární pomníky: od sv. Václava k B. Hrabalovi). In: Přednášky z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Universita Karlova 2002, s. 163-176.

HOLEC, F.: Zápas o velkou Prahu. Pražský sborník historický 1969-1970 [1970], s. 117-136.

Hons, J. : Šťastnou cestu. Vyprávění o pražských nádražích. Praha, Orbis 1961.

Horáček, F. : Vltava na severu Prahy. Pražský sborník vlastivědný Praha, Orbis 1962, s. 38-41.

HORSKÁ-VRBOVÁ, P.: Pražský průmysl v druhé polovině 19. století. Pražský sborník historický 1969-1970 [1970], s. 52-69.

Hubert, M. : Život a dílo Josepha Johna Rustona (100. výročí úmrtí). Dějiny věd a techniky 28, 1995, č. 1, s. 33-52.

Jak probíhala květnová revoluce  v jednotlivých pražských čtvrtích. Věstník hl. města Prahy 2, 1946, č. 20, s. 321-322.

Jandáček, V. : Libeňský most - posouzení technického stavu. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 34, 2004, č. 3, s. 4.

Jásek, J.: Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství. Praha 1997.

Javorin, A.: Pražské arény. Lidová divadla pražská v minulém století. Praha, Orbis 1958.

Jedlička, K. : Libeňská plynárna do majetku obce Pražské. Věstník král. hl. města Prahy  42, 1935, č. 6, s. 117-119.

-jk- : Když se řekne "Na Bulovce". Osmička. Noviny městské části Praha 8 listopad 2003, s. 3.

-jm- : Židovský hřbitov už vandalové neničí. Osmička. Noviny městské části Praha 8 duben 2002, s. 2. [hřbitov v Davídkově ulici]

-jn- : Kdy ožije palác Svět? Osmička. Noviny městské části Praha 8 leden 2001, s. 3.

Jména promlouvají. Sady, ulice a náměstí Prahy 8, pojmenované po odbojářích a osobnostech dělnického hnutí. [Nově uspořádal a doplnil]: Tomeš, J. Praha, Český svaz protifašistických bojovníků 1985.

Josef, D. : Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Autorská spol.]: Honzák, František. 2., opr. a dopl. vyd. Praha, 2002.

Kalina, Tomáš: Vývoj polohy sídel v Pražské kotlině od 10. do pol. 14. stol., Historická geografie 17, 1978, s. 311-368.

Kdysi tu bylo pole. Dějiny národního podniku ČKD Praha 1871-1961. [Zprac.]: Rychecký, Rudolf a kol. Praha, ČKD Praha 1961.

Khun, Vojtěch : Praha 8. 1945-1985. Praha 1985.

Klápště, J. – Smetánka, Z. – Dragoun, Z.: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 387-426.

Klempera, Josef : Vodní mlýny v Čechách. Díl 3. Praha a okolí. Praha 2001.

Klímová, D. : Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939. Praha 1981.

Klugová, P. : 100. výročí připojení města Libně k Praze. Osmička. Noviny městské části Praha 8 září 2001, s. 1.

Klugová, P. : Libeň jako součást hlavního města. Osmička. Noviny městské části Praha 8 září 2001, s. 3.

Klugová, P. : Libeň od počátku po připojení ku Praze. Osmička. Noviny městské části Praha 8 září 2001, s. 3.

Klugová, P. : Pivovar zazáří novotou. K chystané rekonstrukci Zámeckého pivovaru. Osmička. Noviny městské části Praha 8 srpen 2001, s. 2.

Klugová, P. : Pomník primátora JUDr. Jana Podlipného. Osmička. Noviny městské části Praha 8 srpen 2001, s. 2.

Klugová, P. : První betonový most v Čechách. Osmička. Noviny městské části Praha 8 červenec 2001, s. 2.

Kniha o Praze 8. [Ed.]: Broncová, Dagmar. Praha 1996.

Kniha o Praze 9. [Ed.]: Broncová, Dagmar. Praha 1997.

KOHOUT, J. - VANČURA, J.: Praha 19. a 20. stoeltí. Technické proměny. Praha 1986.

Kovářík, Z. : Počátky průmyslového podnikání v Libni. Osmička. Noviny městské části Praha 8  4, 1998, č. 3, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. : Vodárenská věž. Osmička. Noviny městské části Praha 8 3, 1995, č. 1, s. 7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : 100 let povýšení Libně na město. Osmička. Noviny městské části Praha 8 4, 1998, č. 10, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Kostel svatého Vojtěcha. Osmička. Noviny městské části Praha 8 3, 1995, č. 6. s. 7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Libeňská synagóga čp. 589/12. Osmička. Noviny městské části Praha 8 srpen 2002, s. 2.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Libeňské hostince. Osmička. Noviny městské části Praha 8 4, 1998, č. 7-8, s. 6-7; č. 9, s. 8-9.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Mostní stavby Prahy 8. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 2, s. 8-9; 5, 1997, č. 3, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Počátky veřejné hromadné dopravy v Praze. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 6, s. 6-7; č. 7-8, s. 8-9.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Pravěk v Libni. (Od počátku pravěkého sídlení ke Slovanům). Osmička. Noviny městské části Praha 8 4, 1996, č. 9, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Z historie libeňských usedlostí. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 1, s. 8-9.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Z historie veřejné správy. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 10, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Z historie veřejného osvětlení. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 9, s. 8-9.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Železniční doprava. Osmička. Noviny městské části Praha 8 5, 1997, č. 4, s. 8-9; č. 5, s. 6-7.

KOVÁŘÍK, Z. K. : Židovské město v Libni. Osmička. Noviny městské části Praha 8 4, červen 1996, č. 6, s. 4-5.

Kozák, B. : Praha dnes a zítra... Nová Praha 54, 24. 8. 1951, č. 16-17, zadní s. obálky.

Král, J. : Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Praha 1947.

Králík, J.: Reliéf v Zenklově. Osmička. Noviny městské části Praha 8 listopad 2001, s. 2.

Kříž, J. - Rosendorf, P. : Příroda Prahy 8. Praha, Český svaz ochránců přírody 2001.

Kuranda, M. : 100 let Vysočan. 1902-2002. Praha, Městská část Praha 9 2002. 186 s., fot. příl.

Kuranda, M. : Městská část Praha 9. 1. díl. Vysočany. Praha 1999.

Kuranda, M. : Městská část Praha 9. 2. díl. Prosek. Praha 1999.

Ladová, M. : Libeň minulosti. Libeňský zámek v minulém století. Nová Praha 1967, č. 19, 3 s. obálky.

Lašťovková, B. : Pražské usedlosti. [Fotogr.]: Koťátko, Jiří. Praha 2001.

LEDVINKA, V. - PEŠEK, J. : Praha. Praha 2000.

Lehár, L. : Pražští kováci v boji za svobodu 1939-1941. Praha 1965.

Lejsková-Matyášová, M. : Libeňský zámek v minulosti. Praha 1973.

Líbal, D. - Líbal, P. : Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích. Praha 2000.

Libeň zlepšuje dopravní poměry. Nová Praha 55, 5. 3. 1952, č. 5, s. 87.

Libeňské doky. Architekt 48, 2002, č. 12, s. 36.

LIKOVSKÝ, Z.: České pivovary 1869-1900. Praha 2005.

Malý, František : Pražské jezy v historii vývoje hlavního města. Památková péče 26, 1966, č. 3, s. 80-88.

Mencl, F.: Stavba mostu přes Vltavu na Maninách v Praze. Věstník hlavního města Prahy 33, 1926, č. 46, s. 2.

Mencl, F.: Most libeňský. Styl 11 (16) 1931-1932, s. 136-140.

Městská část Praha 8. 100 výročí připojení Libně ku Praze. 1901-2001. [Sest.]: Ptáčková, Karolína - Květák, Tomáš. [Text k fotografiím]: Kovářík, Zdeněk K. Praha 2001.

Míka, Z. a kol.: Dějiny Prahy v datech. Praha 1999 .

Morkes, F. : Vývoj libeňské loděnice. Pražský sborník vlastivědný Praha, Orbis 1962, s. 27-32.

Morkes, F.: Školská ohlédnutí. První vychovatelny mravně narušené mládeže. Rodina a škola 48, 2001, č. 10, s. 15.

Moškoř, M. : Průmysl a životní prostředí v Praze v 80. letech 19. století. Historická ekologie 1, Praha 1989, s. 285-299.

Nástin dějin dělnického a komunistického hnutí na obvodě : Praha 8. Období 1621-1928. [Úvod]: Málek, Jiří. Praha 1985.

Nedoma, J. : Židé v Libni před 160 lety. Český časopis historický 2, 1896, č. 4, s. 242-246.

Nosek, B. : Die jüdische Kultusgemeinde in Libeň (Lieben) im 16. bis 19. Jahrhundert. Judaica Bohemiae 16, 1980, č. 2, s. 103-118.

Novák, R. : Libeňský plynojem. Osmička. Noviny městské části Praha 8 únor 2003, s. 2.

Obrazy z pražských předměstí.  4. část. Od Karlína do Troje. Katalog výstavy. Praha, červenec - září 1959. [Úvod]: Liška, A. Praha 1959. (= Výstavy Muzea hlavního města Prahy. 26.)

Pacáková-Hošťálková, B. a kol. : Pražské zahrady a parky. Praha 2000.

Palmovka. Sborník Synagogy na Palmovce. Sv. 1.,  2 [Praha] 1996, 1997.

Paměti škol okresu  Karlínského. Soudní okresy Karlín a Brandýs nad Labem od nejstarších časů, zvláště pak od roku 1848 do roku 1898. [Red.]: Kneidl, F. Karlín 1898.

Pařík, A. : Pražské synagógy v obrazech, rytinách a starých fotografiích. Katalog výstavy. Praha březen - listopad 1986. Praha 1986.

Pařík, A. : Židovská Praha. Praha 2002.

Pavlů, I.: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století, Praha 1971.

PEŠEK, J.: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha 1999.

Pět let divadla S. K. Neumanna. Nová Praha 56, 1953, č. 24, s. 380.

Petera, F. B.. : Želka libeňská s českým nápisem a stručný Libně dějepis. Praha 1873.

Petrlík, K. : Přístav libeňský. Technický obzor 2, 20. 12. 1894, s. 295-297. [též zvl. otisk, Libeň, nákl. obce libeňské 1895]

-pkl- : Divadlo Pod Palmovkou je již opravené. Osmička. Noviny městské části Praha 8 listopad 2004, s. 5. [rozhovor s ředitelem divadla Petrem Kracíkem]

-PKL- : Proměny okolí Libeňského zámku. Osmička. Noviny městské části Praha 8 prosinec 2001, s. 2.

Pleskot, Josef : Administrativní centrum Palmovka park v Praze-Libni. Architekt 45, 2000, č. 9, s. 22-25.

Poche, E. : Prahou krok za krokem. Uměleckohistorický průvodce městem. [Doplňky z dějin Prahy napsal]: Janáček, Josef. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha 2001.

Poche, E. - Wirth, Z. : Zmizelá Praha. 4. Vyšehrad a zevní okresy Prahy. 2. vyd. Praha 2002. [Reprint 1. vyd. V. Poláčka z r. 1947.]

Podlaha, A. - Šittler, E. : Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Karlínském. Praha 1901.

Pokorný, A. : Třistadesítka. Dnes je tomu pětadevadesát let, kdy byla u nás vyrobena první parní lokomotiva. Plzeňský deník 4, 1995, č. 100, s. 5.

Polák, J. : Židé v Libni v XVI. století. Kalendář česko-židovský 1912 - 1913, s. 62-67.

Polák, M. : Praha a železnice. Nádraží, nádražíčka a zastávky. Praha 2005.

Polák, M. : Pražské pivovary a pivovárky. Praha 2003.

Poutě do Staré Boleslavi. Katalog výstavy (Bransdýs nad Labem 10. 8. - 1. 10. 1995). Koncepce: Jan Royt. Brandýs nad Labem 1995.

Praha 8 postaví  velký obchodní dům. Nová Praha 56, 18. 11. 1953, s. 363.

Praha a Vltava. Řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy. Ed. Pavel Augusta. Praha 2005.

Praha. Hlavní město Republiky československé. S obrázkem a barevným plánkem města. [Uspoř.]: Tlamich, Zdeněk. Praha 1923.

Pražské národní výbory : ve volebním období 1964-1968. [Ved. aut. kol.]: Kiesewetter, Zbyněk. Praha 1968. 193 s., fot.

Pražské radnice. Ed.: Augusta, P.  Broncová, D. Praha 2002.

Pražské usedlosti. (Katalog výstavy). [Aut.]: Honeiser L. - Skalická E. a kol.. Praha 2001.

Pražský uličník. : Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. díl. (A-N). 2. díl. (O-Ž). [Vedoucí autor. kol.]: Lašťovka, M. Praha 1997.

Profous, A.: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl II. CH-L. Praha 1949.

Prokeš, J. : Ústřední antisemitismus a pražské ghetto v době pobělohorské. Redukční a extirpační pokusy y let 1679-1729. Praha 1929. (= Ročenka Společnosti pro dějiny židů v Československé republice. 1. Zvláštní otisk.)

Rachmuth, M. : Der Plan einer Verlegung des Prager Ghettos nach Lieben 1680. Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der tschechoslowakischen Republik 6, 1934, s. 145-156.

Rachmuth, M. : Plán přeložení pražského ghetta do Libně. Libeňské noviny 2, 1935, č. 13-20.

-red.- : Libeňské doky. Mezinárodní architektonická a urbanistická dílna 2001-2002. Osmička. Noviny městské části Praha 8 červenec 2002, s. 2.

Reich, J. : Mizející Praha. Praha 2000.

Roubík, F. : Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze. Praha, 1956.

Řehák, R. : Iniciativa na obnovu židovského hřbitova v Praze - Libni. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 2004/5764, s. 30.

75 let libeňského gymnázia  1909-1984. [Jubilejní] sborník. [Přípr.]: Bouček, J. et al. Praha 1985.

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí. Praha, 2. aktualizované vyd.í 2002.

Scheufler, P. : Pražský svět. Praha 2000.

Sedmdesát let nemocnice na Bulovce. 1930-2001. [Sest.]: kol. aut. Praha 2001.

Skála, B. : Pod značkou ČKD. 90 let výroby lokomotiv. Praha 1990. (= Knižnice techniky a technologie železniční dopravy.)

Smolík, J. : Dopravní uzel na Palmovce. Nová Praha 1959, č. 9, s. 9, pl.

Svidenská, J.: ČKD buduje. Reportáž z národního podniku Českomoravská - Kolben - Daněk v Libni. Věstník hlav. m. Prahy 51, 1948, č. 23, s. 533-534.

Svobodný, P. - Hlaváčková, L. : Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999. (= Knižnice Dějin a současnosti. 8.)

Synagoga na Palmovce a židovská Libeň. : = Synagogue at Palmovka and Jewish Libeň. = Die Synagoge an der Palmovka und das jüdische Libeň. [Red. a aut. textů]: Špale, V. - Špalová, M. - Shlegelová, M.. Praha 2003.

-š- : Libeň bourá a staví. Nová Praha 54, 1951, č. 5, s. 87.

60 let gymnázia Libeň.  Sborník. Praha 1969.

Škoda, J. : Boj o německé veřejné školy v Praze-Holešovicích a Libni. In: Osm set let pražské samosprávy. Sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. Praha 2002, s. 149-155.

ŠTĚPÁNEK, L.: Příspěvek k vývoji forem bydlení v pražských pavlačových domech na přelomu 19. a 20. století. Pražský sborník historický 1969-1970 [1970], s. 106-116.

Štorch, E.: Praha v době předhistorické, Praha 1921.

Švácha, R. : Libeňský most - umělecko-historické zhodnocení. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 34, 2004, č. 3, s. 6-10.

Thořová, V. : Lidové písně a říkadla z Libně. Folklór pražské okrajové čtvrti počátkem 20. století. In: Pražané. Jiní - druzí - cizí. Praha, ÚEF ČSAV 1992, s. 62-86.

-tk- : Libeňský zámek - historie hlavního objektu. Osmička. Noviny městské části Praha 8 únor 2001, s. 1.

Tomeš, J. : Libeňskou minulostí. Praha 2001.

Tomeš, J. : Městská část Praha 9. 4. díl. Libeň. Praha 2001.

Tvrz, J. : Nemovité kulturní památky v Praze 8. Praha1986. 

Uher, B. - Wimmer, M. : Květnové povstání v Praze 8. Praha 8 v protifašistickém odboji 1939-1945. Praha 1988.

Ulicemi města Prahy od 14. století do dneška. Názvy mostů, nábřeží, náměstí, ostrovů, sadů a ulic hlavního města Prahy, jejich změny a výklad. Aut.: Čarek, J. - Hlavsa, V. - Janáček, J. - Lím, V. Praha 1958.

Vávra, I.: Žitavská cesta, Historická geografie 12, 1974, s. 27-91.

Voketý, V. : Sazka Arena v Praze-Libni. Architekt 50, 2004, č. 5, s. 31-36.

Votrubec, C. : Praha - zeměpis velkoměsta. Praha 1965.

Vznik názvů ulic v Praze osm. [Red. a úvod]: Kožušková, H. Praha 1988.

Zapomenutá pražská čtvrť - Podvinní. Věstník hl. m. Prahy 3, 1947, č. 18, s. 420.

Závadová, M. : Bibliografie Prahy 8. Praha 1971. (= Metodické texty a bibliogr. Měst. knihovny v Praze. Bibliografie Studovny pragensií Městské knihovny. 3.)

Zažili jsme povodeň. Karlín a Libeň 2002. [Sest.]: Ptáčková, K. - Květák, T. Praha 2003. [Výběr fotografií ze stejnojmenné výstavy 7. - 28. 10 2002, Libeňská synagoga.]

Zelinka, T. Č : Pražská předměstí. Život za pražskou hradební zdí. Praha 1956.

-zk- : Nejstarší továrny v ulici U Pekařky v Libni. Osmička. Noviny městské části Praha 8 únor 2005, s. 4.

-zkk - : Kaple u zámečku Rokoska čp. 93 v Libni. Osmička. Noviny městské části Praha 8 duben 2001, s. 2.

Žákovec, J. : Tajemství "libeňské koule" odhaleno. U plynárny 500. Měsíčník Pražské plynárenské 2, 2005, s. 3-4.


3. Webové stránky:


KODL, František: Historie libeňského Sokola od založení 1884 až do roku 1989. [cit. 2005-09-14] Dostupný z: <URL: http://www.sokol-liben.cz/historie.asp> [Zprávy tělocvičné jednoty Sokol v Praze Libni 1994-1997]

Městská část Praha 8. [cit. 2005-09-14] Dostupný z:  <URL: http://Praha8.cz>

Národní památkový ústav,  informace o památkovém fondu. [cit. 2005-09-14] Dostupný z: <URL: http:///www.monumnet.npu.cz >

Územní plán hl. m. Prahy. [cit. 2005-09-14] Dostupný z: <URL: http//wgp.urhmp.cz >

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT. [cit. 2005-09-14] Dostupný z: <URL: http://vpcd.cvut.cz >© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2022

Landscapes