|  


Bibliografie k dějinám SmíchovaVzhledem k velkému množství pramenů a vydaných publikací, článků a studií k dějinám Smíchova jde pouze o výběr archivních fondů a titulů; neuvádíme obecně pragensiální literaturu a literaturu k ikonografii a historické kartografii Prahy s výjimkou pro Smíchov zásadních prací a těch, z nichž bylo přímo čerpáno. Z archivních fondů a sbírek jsou uvedeny zejména ty, kde autoři čerpali vedle otištěných map, plánů a vyobrazení také další informace pro sestavení svazku.Prameny

Archivní prameny


Archiv Českých drah: fond Buštěhradská železnice; fond Pražsko-duchcovská železnice.

Archiv hlavního města Prahy: fond Městský úřad Smíchov; fond Magistrát Hlavního města Prahy; Mapová sbírka.

Archiv Židovského muzea v Praze: fond ŽNO Smíchov.

Národní archiv: fond Archiv pražského arcibiskupství; fond Generální inspekce rakouských drah; fond Josefský katastr; fond Ministerstvo veřejných prací; fond Ministerstvo veřejných prací - Vídeň; fond Památkový úřad - Vídeň; fondy Stabilní katastr, Sbírka map a plánů.

Národní technické muzeum: Mapová sbírka.

Národní technické muzeum - Archiv architektury a stavitelství: fond Stavitelství, fond 3: Barvitius; fond 8: Dryák; fond 13: Friedrich; fond 21: Kotěra; fond 26: Machoň; fond 28: Ministerstvo techniky; fond 46: Schulz; fond 50: Soutěže; fond 66: Stöhr; fond 84: Různí autoři; fond 95: Mezera; fond 102: Hübschmann; fond 103: Kvasnička; fond 110: Stibral; fond 131: Libra; fond 132: Gillar; fond 133: Hnilička; fond 139: Fragner; f. 140: Kejř; fond 144: Lauermann-Polívka; fond 193: Štursa; fond 204: Vojtěch Lanna; fond 206: Urban; fond 443: Belada.

Národní technické muzeum - Archiv Národního technického muzea: fond 52: Vysoká škola techická Praha; fond 436: Ringhofferové (1771-1939); fond 800: Sbírka fotografií; fond 807: Sbírka plánů a výkresů; fond 828: Siemens Kolejová vozidla, s. r. o. (1844-1973).

Národní archiv: Sbírka map a plánů.

Útvar rozvoje města Prahy - Spisovna.

Státní oblastní archiv v Praze: fond Ringhoffer (neuspořádán).

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Praha-Západ: fond Okresní úřad Smíchov; Sbírka soudobé dokumentace.

Stavební archiv Úřadu městské části Praha 5.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Praha: fond Zdeněk Wirth; Sbírka staré plánové dokumentace.Vydané prameny

Adresáře


Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů a Žižkova. Vydala obec král. hlav. města Prahy. Red. Václav Lešer. R. 1884 - r. 1910. V Praze, Nákladem důchodův obce pražské, V komissi knihkupectví Fr. Řivnáče, 1884-1910. 6 sv.

Allgemeines Adressen-Buch der königl. Hauptstadt Prag, der Vorstädte Karolinenthal, Smichow, sowie der Weinberg-Gemeinde, mit einem Häuser- und Strassen- Verzeichnisse nach der alten und neuen Nummerierung : Ein vollständiges Verzeichniss sämtlicher handelsgerichtlich protokollirten Firmen Böhmens. 1. Jahrgang. Prag, Bohemia 1875.

B. L. H.: Úplný domovní šematismus král. hlavního města Prahy, (Staré město - Nové město - Malá strana - Hradčany - Josefov) jakož i okolních měst Vyšehradu - Smíchova - Karlína - Vinohrad - Žižkova. Dle zpráv úředních uzavřen koncem května 1879. Nezbytná rukojeť každému od B. L. H. V Praze, Alois Hynek [1879].

LEHMANN, Nikolaus: Adreßbuch der Königlichen Hauptstadt Prag, der Stadtgemeinden Karolinenthal, Smichow und der Bergstadt Wyšehrad. Erster Jahrgang. Prag, Nikolaus Lehmann 1859.

Malý popis města Smíchova pro potřebu veřejných úřadů, soukromých kancelářů a závodů, průmyslníků, obchodníků atd. = Kleine Topografie der Stadt Smichow für den Bedarf öffentlichen Behörden, Privat-Kanzleien u. Etablissements, Industriellen Kaufleute u.s.w. Sestavil: Böhm, Josef. Na Smíchově [Praha], Nákladem Městské rady na Smíchově [1881].

Smichow. Ein Situations-Tableau mit 3 Verzeichnissen. Im Oktober 1868. Stadt bei Prag. Prag, Hlaváček & Berringer 1869.Ostatní


Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommisí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta... Praha, 1890-1919.

Akcionářský pivovar na Smíchově. 1869-1894. Na Smíchově [Praha], Nákladem akc. pivovaru 1894.

Arbes, Jakub: Okolí Prahy. Ed. Josef Moravec. Praha, SNKLHU 1960.

DOSTÁL, Adolf Bohuslav: Čtyřicet let divadla na Smíchově. Kapitolky z dějin rozvoje českého divadla. Praha, Ředitelství divadla na Smíchově 1911.

ERBEN, Josef: Poměry příbytečné v královském hlavním městě Praze a ve spojených s městskou statistickou kommisí obcech, zejména v Karlíně, na Smíchově, na Královských Vinohradech a v Žižkově, jakož i v jiných pěti obcech sousedních dle výsledků popisu ze dne 31. prosince 1890, Praha 1895.

Gesellschaft zum Baue von Arbeiterwohnungen in Prag. Gegründet 1869. = Společnost pro stavbu dělnických obydlí v Praze. Praha, Společnost pro stavbu dělnických obydlí v Praze, [1910].

Hlasy z předměstí. Neodvislý čtrnáctidenník pro soudní okresy Žižkov, Vinohrady, Karlín a Smíchov. Roč. 1, č. 1 (1894) - roč. 2, č. 24 (1895). Praha, Václav Chvátal, 1894-1895.

Ioannes Archiepiscopus Pragensis confirmat litteras Cartusiae Hortis S. Mariae Pragensis, quibus quaedem ejusdem areae in emphyteusiv elocuntur. PEZ, Bernard: Theasurus KAFTAN, Jan: Vorový přístav na královské louce na Smíchově. Věda a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel 10, 1902, s. 118-124.

Kaiser Franz-Joseph Hafen in Prag-Smichow-Zlichow. Kaiserwiese an der Moldau 1899-1903. Prag 1908.

KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Ztracený ráj: román. Praha, Československý čtenář 1938.

KOŘENSKÝ, Josef: Smíchov. Pamětní list. Smíchov 1855.

MACHULKA, M[athias]: Stavba přístavu vorového na louce Císařské na Smíchově. Technický obzor 10, 1902, s. 11-12.

M. R.: Autobusové nádraží na Smíchově. Architektura ČSR 33, 1974, č. 6, s. 276-279.

ORT, Jan: Sedmdesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Praha-Smíchov 12. 6. 1877 -1947. Praha, Neubert 1947.

ORT, Jan: Šedesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Smíchov 12. 6. 1877-1937. Praha, Smíchov 1937.

P. J. [JANÁK, Pavel ]: Úprava okolí zahradního domku čp. 74 (na pozemcích býv. botanické zahrady na Smíchově). Krása našeho domova 1, 1905, s. 95-100.

Památník k padesátému výročí založení Stát. čsl. reálného gymnasia v Praze XVI - Smíchově. V Praze, Spolek pro podporování chudých studujících 1934.

PAULY, Jan: Basilika sv. Václava na Smíchově. Upravil K. Smolka. Praha, nákl. vl. 1915.

Pauly, Jan Křtitel: Památník města Smíchova vydaný k jubileu padesáté ročnice vlády ... císaře Františka Josefa I. krále českého, ... V Praze, J. Pauly 1898.

PAVEL Z JANOVIC A VIMPERKA, Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae. Ediderunt Ivan Hlaváček - Zdeňka Hledíková Pragae, Academia 1973, 529 s. [s. 121-126].

Pražská pětka. Měsíčník městské části Praha 5. Č. 1 (červen 1999). Praha, Obvodní úřad 1999-.

Přístav Císaře Františka Josefa I. v Praze-Smíchově-Zlíchově (Císařská louka) na Vltavě 1899-1903, Praha 1908.

REACH, Zikmund: Reachovo album Smíchova. I [-III]. Praha, Reach [1922].

REACH, Zikmund: Reachovo album hřbitova košířského [malostranského]. Praha, Reach [1919].

RUTH, František: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl I-III. Praha 1903-1904.

SIEGEL, Jiří: Nové Realistické divadlo na Smíchově. Nová Praha 1961, č. 3, s. 9.

SCHRÁNIL, Bedřich: Pražská komorní scéna. Poznámky na okraj soutěže na nové Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého. Architektura ČSR 16, 1957, s. 301-309.

Smíchov. Pamětní list vydaný ku velké Národní slavnosti na Smíchově ve prospěch „Ústřední Matice školské“. Red. Karel Pitter. Na Smíchově [Praha], [Nákladem slavnostního výboru, 1883].

Smíchov. Pamětní list vydaný ke II. velké Národní slavnosti na Smíchově ve prospěch Ústřední Matice školské. Red. Karel Pitter. Po konfiskaci 2. vyd. Na Smíchově [Praha], Nákladem slavnostního výboru, 1884.

Smíchov. Pamětní list III. Národní slavnosti ve prospěch Ústřední Matice školské. Pořadatel Josef Kořenský. Na Smíchově [Praha], Nákladem slavnostního komitétu 1885.

Smíchov. Pamětní list IV. národní slavnosti ve prospěch Ústřední Matice školské. Pořadatel Josef Kořenský. Na Smíchově [Praha], Nákladem slavnostního komitétu 1886.

Smíchov. Pamětní list V. národní slavnosti ve prospěch Ústřední Matice školské. Pořadatel Josef Kořenský. Na Smíchově [Praha], Nákladem slavnostního komitétu 1887.

Smíchov. Pamětní list VI. národní slavnosti ve prospěch „Ústřední Matice školské“. Pořadatel Fr. Vladimír Krch. Na Smíchově [Praha], Nákladem slavnostního komitétu, 1888.

Smíchovské listy. Lidový týdeník pro města Smíchov, Košíře, Bubeneč, Zbraslav a celý okres smíchovský a zbraslavský. Roč. 1 (1908) - roč. 8 (1915). Praha, Antonín P. Kalina, 1908-1915.

Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy za rok ... / vydávaná od statistické komisse král. hlavního města Prahy. České vyd.. Roč. 1 (1871) - roč. 8 (1879-1880); Po změně: Nové řady roč. 1 (1881) - nové řady roč. 53 (1933). V Praze, Statistická kommisse král. hlavního města Prahy 1873-1937.

100. výročí budovy školy v Grafické ulici. [jubilejní almanach 1909-2002]. Sestavili: Martin Slaboch - Marek Vosátka. Praha, ZŠ Praha 5 - Grafická, 2002.

Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy. Red. Franta Žáček - František Stehlík. Praha, František Stehlík 1929.

Úpický, Antonín Lóder: Smíchov - předměstí kr. hlavního města. Praha-Smíchov, A. L. Úpický 1875.

VANÍČEK, Karel: Paměti Sokola Smíchovského za prvé 25 letí (1886-1893). Praha, Jednota Sokol 1894.

Výroční zpráva Klubu Starosmíchováků a přátel starého Smíchova na Smíchově za rok 1937. Praha, Klub Starosmíchováků ze rok 1937.

Wunš, Rudolf: Okres smíchovský a jeho správa. Rukojeť ku zvl. potřebě našich hodnostářů okr. i obecních. Praha-Smíchov, V. Neubert 1879.Bibliografie


KUNCOVÁ, Julie: Bibliografie Prahy 5. Díl 1-3. Praha, Městská knihovna, 1980-1981. (= Pragensia 6.)Literatura

Monografie


Böhm, Josef: Monografie města Smíchova. Na Smíchově [Praha], Nákladem smíchovské rady městské 1882.

BEČKOVÁ, Kateřina: Nádraží a železniční tratě. Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Praha, Paseka 2009. (Zmizelá Praha)

Bečková, Kateřina: Továrny a tovární haly. 2. díl, Smíchov, Jinonice, Holešovice a další čtvrti na levém břehu Vltavy. Praha, Paseka 2012. (Zmizelá Praha)

BEČKOVÁ, Kateřina: Zmizelá Praha. Dodatky III., Historická předměstí a okraje města - levý břeh Vltavy. Praha, Paseka 2004.

Bedrníček, Pavel: Obce vůkolní. Před branami měst pražských. Praha, Volvox Globator 2006.

Bedrníček, Pavel: Příběhy pražských svatyní. Vyd. 2. Praha, Volvox Globator, 2009.

BLAŽKOVÁ, Jarmila: Malostranský hřbitov v Košířích. Praha, Umělecká beseda 1940.

Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry - deset let. = What we destroyed (ourselves). Taking stock of the vanishing industrial era - ten years. Eds. Benjamin Fragner - Jan Zikmund. V Praze, České vysoké učení technické 2009.

Broncová-Klicperová, Dagmar a kol.: Praha 5 křížem krážem. Praha, Milpo media 2010.

Čižinská, Helena: Beuronská umělecká škola v opatství Svatého Gabriela v Praze. = Die Beuroner Kunstschule in der Abtei Sankt Gabriel in Prag. Eds. Karel Holub - Monica Šebová. Praha, Ars Bohemica 1999.

Dějiny Prahy. Ed. Josef Janáček. Praha, Nakladatelství politické literatury 1964.

Dějiny Prahy. II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Aut. Pavel Bělina et al. Praha, Litomyšl 1998.

DUCHÁCKÁ, Teresie: České školy smíchovské 1915-1924. Praha, Školní rada Smíchov (1925).

DUCHÁCKÁ, Teresie: Dějiny smíchovského školství. Praha, nákladem vlastním 1930.

Dvacet let Realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Red. rada: Z. Dintner - J. Sládek - D. Rybínová. Praha, [ 1966].

ENTNER, Hanuš: Kulturní památky Prahy 5. Praha, ONV Praha 5 1965.

ENTNER, Hanuš - NOVOTNÝ, Jiří: Sociální zeleň Prahy 5. Historický vývoj, cenné porosty a výtvarná výzdoba. Praha, ONV Praha 5 1967.

FOLTÝN, Dušan: Pražský Sacre Coeur. Klášter a vzdělávací ústav Společnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Smíchově v letech 1872-1919. Praha, Stimbuilding 2002.

FOJTÍK, Pavel: Rustonka. Praha, KMD 2006.

FOJTÍK, Pavel: Tramvaje a tramvajové tratě. 2. díl, Historická předměstí a obce na levém břehu Vltavy. Praha, Paseka 2011.

HLUŠIČKOVÁ, Hana a kol: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 3. P-S. Praha, Libri 2003.

HONS, Josef: Šťastnou cestu. Vyprávění o pražských nádražích. Praha, Orbis 1961.

JANOVSKÝ, Julius: Smíchov v Arbesově době. V Praze, Albert Krupička 1946.

Jásek, Jaroslav: Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství. Praha, VR-atelier 1997.

Jásek, Jaroslav - Vrbová, Alena - Palas, Jan: Pražské kaly. Praha, Archiv hlavního města Prahy 2009.

Jásek, Jaroslav a kol.: Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Milpo media 2000.

JEŘÁBEK, Luboš: Bertramka v době Mozartově i nyní. Praha 1930.

Jungmann, Jan: Smíchov. Město za Újezdskou branou. Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2007.

KAŠPAR, Antonín: Stromy a keře v sadech smíchovských a košířských. V Praze, Reformní sbor pro národní školství, Státní nakladatelství 1937.

Kniha o Praze 5. Ed. Dagmar Broncová. Praha, Milpo media 1996.

KREJČIŘÍK, Mojmír: Česká nádraží. Architektura a stavební vývoj. 2. díl. Litoměřice, Vydavatelství dopravní literatury 2005.

KREJČIŘÍK, Mojmír: Česká nádraží. Architektura a stavební vývoj. 3. díl, 2. část. Litoměřice, Vydavatelství dopravní literatury 2009.

KREJČIŘÍK, Mojmír: Česká nádraží. Architektura a stavební vývoj. 4. díl, 1. část. Litoměřice, Vydavatelství dopravní literatury 2013.

KRUPPA, Erika: Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850-1875. (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 67.) München, Oldenburg 1992.

LÁNY, Jeronym: Hřbitov Malvazinky 1876-1999. Praha, Správa pražských hřbitovů 1999.

LÁNY, Jeronym: Malostranský hřbitov v Košířích. Praha, Správa pražských hřbitovů 2001.

Lašťovková, Barbora: Pražské usedlosti. 2. vyd.. Praha, Libri 2007.

LEDVINKA, Václav - PEŠEK, Jiří: Praha. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.

LINTEMER, Hermine: Smichow. Ein Städtebild. Prag 1877.

LOSOS, Ludvík - MAHEL, Ivo: Salonní vozy Ringhoffer. Praha, Nakladatelství dopravy a turistiky 1999.

LUDVÍK, Břetislav: Dvě procházky Prahou Jakuba Arbesa. Praha, STN 1954.

Lutovský, Michal - Smejtek, Lubor a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha, Libri 2005.

MORKUSOVÁ, Andrea: Vývoj Smíchova (od viničních usedlostí k městskému centru). Praha 2007.

NOVOTNÝ, Antonín: Malostranský hřbitov v Praze. Spolupracovali F. Dvořák a J. Fussel. Praha, Státní tělovýchovné nakladatelství 1955.

Pacáková-Hošťálková, Božena a kol.: Pražské zahrady a parky. [Praha], Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 2000.

PATERA, Jaroslav: Bertramka v Praze. Mozartovo památné sídlo. Praha, Hudební matice Umělecké besedy, 1948.

Poche, Emanuel - Janáček, Josef: Prahou krok za krokem: uměleckohistorický průvodce městem. 3. aktualizované a doplněné vyd. Praha, Paseka, 2001.

POCHE, Emanuel - WIRTH, Zdeněk: Zmizelá Praha. 4. Vyšehrad a zevní okresy Prahy. 2. vyd. Praha, Paseka 2002.

POLÁK, Milan: Pražské pivovárky a pivovary. Praha, Libri 2003.

POLÁK, Milan: Praha a železnice. Nádraží, nádražíčka a zastávky. Praha, Milpo media 2005.

Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Průvodce. Eds. Lukáš Beran - Vladislava Valchářová. Praha, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze 2005.

Průvodce Malostranským hřbitovem ve fotografiích. Hudebníci Mozartovy generace. Praha, vyd. Spolek Svatobor 2009.

Průvodce Malostranským hřbitovem ve fotografiích. Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově. Praha, vyd. Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, 2011.

Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého. Připravila D. Rybínová. Praha [ca 1975].

Staňková, Jaroslava - Hurin, Martin - Staněk, Jaroslav: Pražské zámky, zámečky a usedlosti. Praha, Academia 2008.

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů. Díl 1, 2, 3. Eds. Jarmila Schreiberová - Miloslav Kopecký. Praha, Perseus 2006, 2009, 2010.

Smíchovsko a Zbraslavsko. Red. František Hansl. Na Smíchově, F. Hansl 1899.

SOKOL, Michal: Malostranský hřbitov. 2., oprav. vyd. Praha, Klub přátel Smíchova 1940.

Sto pět let Vagonky Tatra-Smíchov. Historie závodu 1852-1957. Zpracovala red. rada. Praha [nákl. vl.], 1957.

Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939. Kol. autorů. Praha, Academia 1981.

Šubert, František Adolf - Borovský, František Adolf: Čechy: společnou prací spisovatelův a umělců českých. Díl 3: Praha, část 2. Praha, Otto, 1883-1908. 505 s. [s. 407-423 ].

Tři desetiletí vývoje a budování obvodu Prahy 5. K 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha, ONV 5 [1976].

TŮMOVÁ, Vanda: Pražské nouzové kolonie. Praha, ČSAV 1971.

Veverka, Přemysl et al.: Slavné stavby Prahy 5. Praha, Městská část Praha 5, 2005.

VEVERKA, Přemysl: Památky Prahy 5: stavby, sochy a plastiky, pamětní desky. Praha, Foibos 2006.

Vilímková, Milada: Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha, Vyšehrad, 1986.

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha, Libri 1997.

Wagner-Höher, Ulrike-Johanna: Die Benediktinerinnen von St. Gabriel / Bertholdstein (1889-1919). St. Ottilien, EOS 2008.

ZELINKA, Timoteus Č.: Pražská předměstí. Život za pražskou hradební zdí. Praha, Orbis 1955.

Zoubek, František Jan: Smíchovské upomínky historické. [Praha], Obec Smíchovská 1875.

Žáček, Pavel: Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v pražském povstání 1945. Cheb, Svět křídel 2003.


Studie a články


A.: Nový most v prodloužení ulice Resslovy na Smíchov. Za starou Prahu 8, 1921, č. 1-2, s. 6-7.

ALMER, Jan: Bertramka. Za starou Prahu 13, 1929, č. 1-6, s. 19-21.

ALMER, Jan: K regulaci Smíchova. Za starou Prahu 8, 1921, č. 1-2, s. 6-7.

Assmann, Jan N[epomuk]: Dientzenhoferův letohrádek na Smíchově, Portheimka. Res Musei Pragensis 9, 1999, č. 6, s. 1; č. 7-8, s. 1-6; č. 9, s. 1-9.

B. Č. [ČAPKA, Bohuslav ]: Studie rekonstrukce kolonie Mrázovka. Československý architekt 17, 1971, č. 3-4, s. 5.

BACHTÍK, Jakub - BÁRTA, Jan - JANDÁČEK, Václav: Usedlosti bolavá pata pražské památkové rezervace. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 52 [13], 2012, č. 2, s. 9-18.

Bárta, Jan: Zpráva o usedlostech Cibulka čp. 118 v Košířích a Skalka čp. 120 na Smíchově. Za starou Prahu 38 [9], 2008, č. 1, s. 16-20.

BARTL, L.: Přestavba a přístavba Akcionářského pivovaru na Smíchově. Architektura 4, 1942, s. 165.

BENEŠOVÁ, Marie: Smíchov - vývoj území. Architektura ČSR 32, 1973, č. 8, s. 379-382.

BENEŠOVÁ, Marie: Dělnické kolonie 19. století v Praze, Staletá Praha 11, 1981, s. 125-130.

BLAŽÍČEK, O. J.: Brokofova socha na Malvazinkách. Za starou Prahu 26, 1951, s. 23.

BORKOVSKÝ, Ivan: Průzkum základů kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze-Smíchově. Archeologické rozhledy 9, 1957, s. 652-659.

Bukovský, Jan: Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Část 2. Kartouzy založené panovnickým rodem Lucemburků na Smíchově a v Králově Poli. Památky a příroda 16, 1991, č. 9, s. 520-534.

Cílek, Václav: Hledání normálního Anděla. Vize slavného francouzského architekta kultivuje pražský Smíchov. Respekt 12, 2001, č. 37, s. 18.

ČAREK, Jiří: Usedlost Hřebenka. Za starou Prahu 19, 1935, č. 5, s. 35-38.

Čižinská, Helena: Opatství sv. Gabriela na Smíchově v Praze. Staletá Praha 23, 1997, s. 59-122.

Čižinská, Helena: Vzpomínky P. Willibrorda Verkadeho. Zprávy Klubu za starou Prahu 1998, č. 1, s. 20-23.

DURLIN, Viktor: O omylech a nedostatečných zprávách, týkajících se našeho milého Smíchova. In: Ochrana památek 1958, s. 39-41.

DURLIN, Viktor: Smíchovské vinice. In: Ochrana památek 1960, s. 103-109.

DUŠEK, R.: Vodovod v zahradě Kinských v Praze. Časopis společnosti přátel starožitností 61, 1953, č. 4, s. 200-212.

EKERT, František: Farní osada Smíchovská. In: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království českého. Sv. II. Praha, Dědictví sv. Jana Nepomuckého 1884, s. 287-297.

EMLER, Jan: Košířský hřbitov. Časopis Společnosti přátel starožitností 16, 1908, č. 1. s. 4-14.

ENTNER, Hanuš: Pražské západní nádraží. In: Ochrana památek 1958, s. 20-24.

FIBIGER, Jan: Studie dostavby a přestavby Smíchova. Architektura ČSR 32, 1973, č. 9, s. 466.

Fragner, Benjamin: Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 4, s. 284-288.

Friml, Jiří : Historie a současnost Pražsko-duchcovské dráhy. Slánský obzor 14, 2006 [vyd. 2007], s. 27-36.

FRYNTA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Aleš: Dělnické kolonie 19. století v Praze a na Kladensku. Architektura ČSR 33, 1974, č. 3, s. 145-148.

GOČÁR, Jiří - HAAS, Š. - STRÁDAL, O.: Studie budovy Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze. Architektura ČSR 15, 1956, č. 1, s. 48.

HAKL, Stanislav: Zaniklá zoologická zahrada. Naše Praha 3, 1926-1927, č. 5, s. 78. [malá zoolog. zahrada v Kinského zahradě]

Hanzlíková, Kateřina: Dientzenhoferův pavilon na Smíchově. In: Sto let Klubu za starou Prahu 1900-2000. Jubilejní sborník. Ed. Kateřina Bečková. Praha, Schola Ludus - Pragensia 2000, s. 100-104.

Hanzlíková, Kateřina: Ringhofferova továrna na Smíchově. Neúspěšný pokus o záchranu a problém dokumentace před demolicí. In: Sto let Klubu za starou Prahu 1900-2000. Jubilejní sborník. Ed. Kateřina Bečková. Praha, Schola Ludus - Pragensia 2000, s. 184-189.

HERAIN, Jan: O historické mapě města Smíchova. Časopis společnosti přátel starožitností 5, 1897, č. 1, s. 26-29. [O mapě Jana Šlechty Křivoklátského z r. 1896]

HERAIN, Jan: Pavillon a gloriett v bývalé botanické zahradě na Smíchově. Architektonický obzor 1, 1902, č. 10, s. 46.

HERAIN, Jan: Pražské fontány. II. Medvědí fontána na Smíchově a kašna na druhém nádvoří hradu pražského. Architektonický obzor 3, 1904, s. 15, č. 5, s. 18.

Hlaváč, Jaroslav - Kočár, Petr - Mihályiová, Jana - Zavřel, Jan: Přírodní poměry na pravěké lokalitě „Anděl Park“ v Praze na Smíchově. Archeologie ve středních Čechách 7/1, 2003, s. 143-151.

Hlavsa, Václav: Pražské teritorium v druhé polovině 19. století. (Rozvoj zástavby). Pražský sborník historický [5], 1969-1970 [vyd. 1970], s. 5-51.

Hnojil, Adam - Zahradník, Pavel: Reprodukce zničeného plánu Smíchova z doby po roce 1713. Zprávy památkové péče 65, 2005, č. 5, s. 440-442.

Hnojil, Adam: Wachovy plány letohrádku Kinských na Smíchově (Praha 5). Zprávy památkové péče 65, 2005, č. 1, s. 65-66.

HOFMAN, Ješek: Bývalá stará Praha. Za starou Prahu 4, 1914, č. 8, s. 51-52.

Hölzel, Zdeněk - KEREL, Jan - Růžičková, Olga: Palác Křižík. Architekt 53, 2007, č. 9, s. 30-35.

HONEISER, Ladislav: Územní rozvoj pražského průmyslu. Architektura ČSR 35, 1976, č. 2, s. 81-87.

HORSKÁ-VRBOVÁ, Pavla: Pražský průmysl v druhé polovině 19. století. Pražský sborník historický 1969-1970, s. 52-69.

HRUDKA, Václav: Dienzenhoferův pavilon na Smíchově. Krása našeho domova 22, 1930, č. 3, s. 51-52, č. 4, s. 69-70.

HRUŠKA, Emanuel: Posudek na vhodnost a účelnost řešení dopravní situace v Praze výstavbou Malostranského tunelu. Zprávy klubu za starou Prahu 1970, s. 53-59.

HÜBSCHMANN, B.: Opětné uplatnění Dienzenhoferovy „Portheimky“. Za starou Prahu 18, 1934, č. 6, s. 43-44.

HUML, Václav: Osada Újezd na Malé Straně. Staletá Praha 6, 1973, s. 77-80.

JAKUBIČKA, Miloslav: Klášter Zahrada sv. Máří řádu kartusiánského na Újezdě v Praze, Časopis Musea království českého 85, 1911, s. 317-328, tamtéž 86, 1912, s. 245-257, 312-322, 454-467.

JAKUBIČKA, Miloslav: Pokusy o vzkříšení Pražské kartusie, zahrady sv. Maří, Časopis Musea království českého 87, 1913, s. 337-346.

Jančář, Josef: Musaion. Národopisná revue 16, 2006, č. 1, s. 60-61.

JANÁČEK, Josef: Westerholdovská zahrada. Příspěvek k dějinám pražského průmyslu. Časopis společnosti přátel starožitností 62, 1964, s. 178-183.

Jandáček, Václav: Nádraží Praha - Smíchov. Za starou Prahu 38 [9], 2008, č. 3, s. 19-24.

Janková, Yvonne: Technická památka jako důležitý prvek při tvorbě moderního interiéru města. Vagónka Tatra-Smíchov. Památky a příroda 16, 1991, č. 4, s. 193-197.

JIRÁSEK, Václav: Botanická zahrada University Karlovy. In: Kniha o Praze 1960. Praha, Orbis 1960, s. 237-255.

Jungmann, Jan: Salony na kolejích. Z historie výroby salonních železničních vozů v továrně Ringhoffer na Smíchově. Res Musei Pragensis 5, 1995, č. 7-8, s. 12-15.

Jungmann, Jan: Smíchov. Město za Újezdskou branou. K výstavě v Muzeu hlavního města Prahy. Za starou Prahu 37 [8], 2007, č. 1, s. 55-56.

Juřina, Petr - Smejtek, Lubor - Stolz, Daniel: Sídliště z časného eneolitu a doby bronzové v Praze na Smíchově. Archeologie ve středních Čechách 7/1, 2003, s. 111-141.

Juřina, Petr: Zjišťovací výzkumy a nově zachycená sídliště z období zemědělského pravěku na území Prahy 5. Archeologie ve středních Čechách 6/1, 2002, s. 105-111.

KAMENSKÝ, J.: Most přes Vltavu z Resslovy ulice na Smíchov. Styl. Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl 7 [12], 1926-1927, s. 45-49.

KAVALÍR, František: Hřebenka na Smíchově. Styl. Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl 10 [15], 1929-1930, s. 49-54.

KIBIC, Karel: Radnice pražských předměstí. Staletá Praha 20, 1990, s. 180-208.

KOKOŠKA, Stanislav: Smíchovský tank. Stručná historie pomníku s několika významy. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolimum 2011, s. 205-212.

KOLÁŘ, Martin: Hrádek Kugelweit u Prahy. Památky archaeologické a místopisné 9, 1871-1873, s. 956-957.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Smíchovský tank. Jsem zvláštní pomník, a já to vím. Dějiny a současnost 27, 2005, č. 1, s. 10.

Der Ringhoffer-Konzern 1771-1927 in Wort und Bild. Prager Presse vom 25. Dezember 1927. Sonderbeilage.

KOP: Také jedna ze staveb Dienzenhoferových. Za starou Prahu 18, 1934, č. 5, s. 33-35. [Portheimka]

Krejčí, Marek : Příspěvek k dějinám bojů za záchranu pražských památek. (Dientzenhoferův pavilon na Smíchově). Zprávy Klubu za starou Prahu 1995, č. 1, s. 18-23.

KRISE, Jindřich - KRISE, Martin - ŠVÁB, Pavel: Pražské centrum a budoucí automobilová doprava. Část 1. Zlepšení spojení Smíchov-Dejvice. Část 2. Nové mosty pod Vyšehradem a v Košířích. Československý architekt 20, 1974, č. 1 a 2, s. 4-5 (obr. pl, v č 2 jen obr. pl.). Část 3. Tunel pod Malvazinkami a nový podolský most. Československý architekt 20, 1974, č. 4, s. 4-5.

Kubeš, Jiří: Sídla Jana Jiřího Jáchyma Slavaty (1634/37-1689) v proměně. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Faculty of Fumanities, Series C 9, 2003, s. 55-87.

Kučová, Věra: V Praze na Smíchově byla dokončena náročná obnova synagogy. Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 465-466.

LEDVINKA, Václav: Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků nejvyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, s. 285-304.

LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada: Altány, gloriety, saly terreny pražských zahrad a parků. Staletá Praha 4, 1969, s. 154-171.

LINTEMER, Hermine: Koschiř. In: Sechster Jahres-Bericht der selbstständigen deutschen Mädchen-Volksschule in Smichow. Für das Jahr 1877-1878. Smíchov 1878, s. 1-16.

LIŠKA, Karel: Znaky a pečetě. Smíchov. Praha 75, 1975, č. 11, s. 34.

Lukeš, Zdeněk - Svoboda, Jan: Centrum pražského Smíchova. (Architektura a urbanismus na počátku 20. století.) Umění a řemesla. Čtvrtletník pro kulturu prostředí 32, 1990, č. 2, s. 24-32.

LÜSSNER, Moric: O paláci někdy Slavatů na Smíchově. Památky archeologické a místopisné 14, 1889-1889, č. 9, s. 474-475.

mer [ALMER, Jan]: regulace Pernikářky. Za starou Prahu 11, 1926, č. 1-6, s. 13.

Malíková, Pavlína: Anděl City. Zahrada - park - krajina 16, 2006, č. 3, s. 13-16.

MERHOUT, Cyril: Hřbitov národních buditelů se pustoší. In: Ochrana památek 27, 1952, č. 3, s. 17-19.

Ničení barokní Prahy. Umění 2, 1929, s. 84-85.

NOLL, Jindřich: Pražský „venkov“ v 19. století, Staletá Praha 20, 1990, s. 212-229.

Novák, Rudolf: Z historie pražských karbonizačních plynáren - Smíchov = From the History of Prague Carbonisation Plants: The Smíchov Gas Works. Plyn 91, 2011, č. 1, s. 13-14.

NOVOTNÝ, Michal: Smíchov - industriální, dělnický, nový. Kontinuita územního plánování. Věda a technika v Československu od normalizace k tranformaci. Práce z dějin techniky a přírodních věd 28. Ed. Ivana Lorencová. Praha, Národní technické muzeum 2012, s. 271-286.

NOVOTNÝ, Michal: Zmizelý Smíchov. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 52 [13], 2012, č. 2, s. 24-29.

OBERSTEIN, Ivo - KLÍMA, Milan: Smíchov dnes 1985-2000? Urbanistická studie přestavby pražské čtvrti. Architektura ČSR 32, 1973, č. 8, s. 383-391.

OSSENDORF, Klement - NAUMANN, Pavel: Stavební vývoj a obnova pražské Bertramky čp. 169. Zprávy památkové péče 16, 1956, č. 6, s. 279-288.

Pešta, Jan: Pražská usedlost Hřebenka. Průzkumy památek 14, 2007, č. 2, s. 71-88.

Petrasová, Taťána: Aristokratický biedermeier. In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku Plzeňského sympozia k problematice 19. století, pořádaného 6. - 8. března 2003 Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně. Eds. Helena Lorenzová - Taťána Petrasová. Praha, Koniasch Latin Press 2004, s. 149-159.

PETROVSKÝ, Vlad.: Nejstarší komunikace na území našeho obvodu. Informace Obvodního národního výboru v Praze 5. 9. 1975, s. 17.

POCHE, Emanuel: Zaniklé pražské zahrady. Staletá Praha 10, 1980, s. 150-166.

Polívková, Helena - Polívka, Milan : Některé příklady nové výstavby v pražské památkové rezervaci po roce 1989. In: Sto let Klubu za starou Prahu 1900-2000. Jubilejní sborník. Ed. Kateřina Bečková. Praha, Schola Ludus - Pragensia 2000, s. 178-181.

RAZÍM, Josef: Dopravní stavby roku, jimž vévodí tunel pod Malou Stranou. Praha 70, 1970, č. 1, s. 6-7.

ROKYTA, Hugo: Obnovený náhrobní kámen manželů Duškových na Malostranském hřbitově. In: Ochrana památek 1960, s. 109-111.

Rajónové centrum „Anděl“ a Smíchově a jeho obsluhy trasou „B“ metra v Praze. Československý architekt 17, 1971, č. 14, s. 3.

ROZHON, Luboš: O elektrárně smíchovské. Informace Obvodního národního výboru v Praze 5. 5. 3. 1978, s. 12-14.

Růžička, Miloš O.: Základní těžené materiály v lomařství a tradiční zpracování kamene v okolí Prahy. (Úvod do problematiky na území bývalého Smíchovska a Zbraslavska.) Památky středních Čech 5, 1990, s. 106-118.

Solař, Miloš: Kulturní zločin uprostřed metropole. Dělnická kolonie Buďánka. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 3, s. 10.

Soutěž na regulaci území Smíchova, Košíř, Radlic a Motola. Stavba. Měsíčník pro stavební umění I, Praha 1922, s. 26-54.

STEHLÍKOVÁ, Dana: Smíchov zmizelý a mizející, Staletá Praha 11, 1981, s. 145-155.

SVOBODA, Emanuel: Šmukýřka. In: Ochrana památek 28, 1953, č. 5-6, s. 45-47.

SVOBODA, Jan E. - LUKEŠ, Zdeněk - HAVLOVÁ, Ester: Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha, Libri 1997.

SVOBODA, Jan E. - NOLL, Jindřich - HAVLOVÁ, Ester: Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha, Libri 2000.

SVOBODA, Jan E. - NOLL, Jindřich - SKALA, Vladislav: Praha 1945-2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha, Libri 2006.

SVOBODOVÁ, Jiřina - ŠŤASTNÁ, Jarmila: Dělnická kolonie Mrázovka na Smíchově. (Zpráva z výzkumu). Český lid 62, 1975, s. 176-177.

Šenberger, Tomáš: Smíchovský lihovar na Zlíchově. Za starou Prahu 39 [10], 2009, č. 1, s. 12-16.

ŠULC, Viktorin: Obecní škola „Na Zatlance“ na Smíchově. Architektonický obzor 18, 1919, č. 1, s. 15.

Temelová, Jana - NOVÁK, Jakub: Z průmyslové čtvrti na moderní městské centrum. Proměny ve fyzickém a funkčním prostředí centrálního Smíchova. = From industrial neighbourhood to modern urban centre. Transformation in physical and functional environment of central Smíchov. Geografie. Sborník České geografické společnosti 112, 2007, č. 3, s. 315-333.

THIESEN, Maria: Die Kartäusermönche von Smíchov (1342-1419). Textzeugen der Prager Hortus Beatae Mariae in der Österreichischen Nationalbibliothek. Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift 53, 2004, č. 2, Europa. Die Nationalbibliotheken der neuen EU-Länder, s. 137-148.

Tlapák, Josef: Z historie některých pražských předměstí na levém břehu Vltavy v období předbělohorském. Pražský sborník historický [3], 1966, s. 56-70.

Todorovová, Jiřina: Josef Kořenský a Smíchov. Res Musei Pragensis 5, 1995, č. 4, s. 1-4.

VACEK, František: Čím v pravdě byl hrad Kuglvajt u Prahy, Časopis společnosti přítel starožitností českých 42, 1934, s. 49-54.

VORLÍČEK, Jiří: Pražské vojenské budovy a hřbitovy, Staletá Praha 17, 1987, s. 183-208.

VRBOVÁ-HORSKÁ, Pavla: Ke vzniku a charakteru tak zvaných dělnických besed v šedesátých letech 19. století v Praze. Československý časopis historický 5, 1957, č. 1, s. 108-136.

WAGNER, Václav: Dienzenhoferův pavilon. Umění 3, 1930, s. 368-375.

WIRTH, Zdeněk: Mizící stará Praha. Petržilkovský a Židovský ostrov. Za starou Prahu 5, 1914, č. 1-3, s. 6.

WIRTH, Zdeněk: Villa a park Kinských v Praze. Časopis společnosti přátel starožitností 22, 1914, č. 1, s. 1-11, 57-62.

WIRTH, Zdeněk: Mizící stará Praha. Zájezdní hostinec „Na Knížecí“ na Smíchově čp. 33. Za starou Prahu 4, 1913, č. 7, s. 42-43.

WIRTH, Zdeněk: Villa a park Kinských v Praze. Časopis Společnosti přátel starožitností 22, 1914, s. 1-11, 57-62.

WITKOWSKI, Raphael: Das Kartäuserkloster in der Hauptstadt des böhmischen Reiches. Die Cartausia Horti Beatae Mariae in Prag. Analecta Cartusiana 140/2, 1999, s. 1-34

Zahradník, Jiří: Lidé dobou téměř zapomenutí. Poslanec Josef Neumann. Minulostí Berounska 10, 2007, s. 267-272.

ZELINKA, Timoteus Č.: Nejstarší románská stavba na Smíchově. In: Ochrana památek 1960, s. 100-103.

ZELINKA, Timoteus Č.: Smíchov zahradní a stokomínový. Za starou Prahu 26, 1951, č. 4-5, s. 35-39.

ZELINKA, Timoteus Č.: Staré usedlosti na Smíchově. In: Ochrana památek 1959, s. 82-92.

ZIKA, Eduard: O úpravě Motolského potoka na Smíchově. Technický obzor 17, 1909, s. 59-61, 68-70, 75-76.

ZOUBEK, Fr[antišek] J[an]: Zahrada Panny Marie u Prahy na Smíchově. Památky archeologické a místopisné 1868-1869, sv. 8, s. 229-231.

ZOUBEK, Fr[antišek] J[an]: Smíchovské upomínky historické. In: České školy smíchovské. Praha, Otto 1875.

ZOUBEK, Fr[antišek] J[an]: Nejstarší památka historická na Smíchově. In: České školy smíchovské. Praha, Otto 1878.

ZOUBEK, Fr[antišek] J[an]: Smíchov před 500 lety. In: České školy smíchovské. Praha, Otto 1886.Webové stránky a on-line přístupné zdroje


Anecdotorum novissimus, Tom. VI, 1729, Codicis Diplomatico-Historico-Epistol. Pars III., s. 75-77, č. 67. [online]. [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://books.google.cz/books?id=YARKAAAAcAAJ&pg=PR2&dq=Thesaurus+anecdotorum+novissimus&hl=cs.

Carolus IV. Imperator confirmat fundationem Cartusiae Pragensis, factam a patre suo Joanne Bohemiae Rege. PEZ, Bernard: Thesaurus anecdotorum novissimus, Tom. VI, 1729, Codicis Diplomatico-Historico-Epistol. Pars III., s. 36-40, č. 34. [online]. [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://books.google.cz/books?id=YARKAAAAcAAJ&pg=PR2&dq=Thesaurus+anecdotorum+novissimus&hl=cs.

Havrda, Tomáš - Kuča, Karel - Platovská, Marie - Havrda, Filip: Urbanistický vývoj města. Výstup pro územně analytické podklady. Textová část. Objednavatel: Útvar rozvoje hl.m. Prahy, etapa červen 2010. Dostupné z www http://www.urm.cz/uploads/assets/urbanisticky_vyvoj_mesta_praha_2010_06.pdf [cit. 2013-04-19].

Klub přátel starého Smíchova [online]. 2006-2010 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://www.starysmichov.cz/view.php?cisloclanku=2007010028

Městská část Praha 5. Stručná historie architektury [online]. Praha, Klub přátel starého Smíchova 2010 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://www.starysmichov.cz/view.php?cisloclanku=2008120043.

MonumNet. Nemovité památky [online]. Praha, Národní památkový ústav, 2003-2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php.

Nové ve starém. Současná architektura a historické město. Téma NPÚ říjen 2010 - březen 2011- [online]. Praha, Národní památkový ústav, 2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://www.npu.cz/novostavby/.

NPÚ - Národní památkový ústav [online]. 2007-2010 [cit. 2013-04-19]. Metainformační systém - centrální část (veřejný přístup). Dostupné z www: http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm.

Stavby Prahy 5, Foibos a.s. [online]. 2007-2012. [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www : http://www.slavnestavby.cz/slavne-stavby/stavby-prahy-5.

[Zdeněk]: Malé dějiny Smíchova a Košíř [online]. 2006, 2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z www: http://smichov.blog.cz/.Nepublikované práce


HUBMER, Karin: Praha Smichov - individual ensembles: eine Neustrukturierung zwischen Bahn und Wasser. Graz 2011. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Diplom-Ingenieurs der Fachrichtung Architektur. Technische Universität Graz. Begutachter J. M. C. Meuwissen.

Líbal, Dobroslav: Smíchov. Stavebně historický průzkum. Praha, SÚRPMO 1956.

SEDLÁČEK, Václav: Zmizelý Smíchov, s. l., s. d., uloženo v Muzeu hlavního města Prahy.

SEDLÁČEK, Václav: Dějiny Smíchova I-II, s. l., s. d., uloženo v Muzeu hlavního města Prahy.

SLÁDEČEK, Petr: Kostel sv. Václava na Smíchově. Praha 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce E. Novotná.

STREMPFL, Robert: Dynamics Stadtentwicklung Prag Smichov. Graz 2001. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Diplom-Ingenieurs der Fachrichtung Architektur. Technische Universität Graz. Begutachter J. M. C. Meuwissen.

ŠŤASTNÝ, Pavel - SVOBODA, Ladislav: Ringhofferovy závody. Plzeňská Praha 5 - Smíchov. S. l. 1996. Nepublikovaný stavebně historický průzkum.

Uličný, Petr: Pražské belvedéry a loggie: dvě tváře rekreační architektury císařského města. V tisku.Dále bakalářské a magisterské diplomové práce vzniklé zejm. v letech 2011-2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.Sestavila Václava Horčáková ve spolupráci s Evou Chodějovskou a Michalem Novotným