|  


  Vítejte na stránkách mapového portálu Historického atlasu měst České republiky!


Historický atlas měst České republiky přibližuje v jednotlivých svazcích od roku 1995 prostřednictvím starých map, vedut, starých fotografií, leteckých snímků i rekonstrukčních map a modelů vývoj vybraných městských sídel v Čechách, na Moravě a ve Slezsku odborné i laické veřejnosti. Jednotlivé svazky atlasu jsou zpracovávány podle rámcových pravidel daných Evropskou komisí pro dějiny měst, která má již od poloviny padesátých let 20. století ve svém programu vydávání historických atlasů měst. Dosud bylo v celkem 17 evropských zemích vydáno více než 520 historických atlasů. Díky digitálním technologiím mohou být na webových stránkách a v prostředí mapových portálů publikovány základní mapy z jednotlivých svazků, které umožňují komparaci prostorového vývoje měst napříč Evropou, i další výsledky studia urbanistických a topografických proměn konkrétního města.

Na tomto mapovém portálu budou postupně zpřístupňovány rekonstrukční mapy, které jsou obrazem příslušného města v době před nástupem industralizace, urbanizace a dalších souvisejících zásadních proměn krajiny ve druhé polovině 19. století. Rekonstrukce jsou zpracovány s využitím císařských povinných otisků map stabilního katastru z 20.-40. let 19. století na současném mapovém podkladu. Vedle rekonstrukčních map jsou zpřístupněny údaje o příslušném svazku atlasu a odkazy na mapové aplikace měst Plzeň, Kladno, Kutná Hora, Most a Zlín, které vznikaly v souvislosti s přípravou příslušného svazku Historického atlasu měst ČR, ale nezávisle na sobě a bez uplatnění jednotné metodiky (informace o autorech jsou součástí příslušných portálů). Z velkých aglomerací je na tomto mapovém portálu věnována zvláštní pozornost Praze.


V České republice byl Historický atlas měst vydán pro 29 měst (stav k roku 2018)
Města, pro něž byl zpracován Historický atlas měst (Mapu zpracovala Sarah Gaerty, Irská královská akademie, stav k roku 2016 průběžně aktualizovaný přehled přináší webová stránka věnovaná urbánním dějinám Institutu pro srovnávací dějiny měst v Münsteru)


Mapový portál navazuje na grantové projekty Historický atlas měst České republiky (GA ČR, 404/94/0883, 404/97/0651, 404/00/1706, 404/03/1081, 404/06/1260, 404/09/0897, 13-11425S) a NAKI I č. DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (2011-2015). V roce 2016 - 2018 byl metodicky podporován projektem excelence Výzkumné centrum historické geografie (GAČR č. P410/12/G113). Dílčí úpravy portálu jsou od roku 2017 realizovány v rámci Strategie AV21, projekt PAMĚŤ V DIGITÁLNÍM VĚKU. Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Portál zpřístupňuje kartografické prameny, rekonstrukční mapy a vyobrazení jako modelovou studii proměn městské krajiny. Mapy a vyobrazení na mapovém portálu Historický atlas měst České republiky jsou zpřístupněny se souhlasem správců a vlastníků – právnických i soukromých subjektů, texty se souhlasem autorů.


Eva Semotanová
2019
Autoři portálu:

Eva Chodějovská (do r. 2016 HÚ AV ČR, v.v.i.), Jiří Krejčí (FSv ČVUT), mapy Stabilního katastru zpracovali Tomáš Marek (ČÚZK) a tým pracovníků pod vedením Lucie Kupkové (PřF UK)


Správa portálu od 1.1.2017:

Eva Semotanová, Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR, v.v.i.), Jiří Krejčí (FSv ČVUT)


Překlady:

Miroslav Košek, Marcela K. Perett, Lucie Vidmar


Grafický návrh loga:

Zuzana Havelcová


Web design:

Dominik Hrodek


© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2018

Landscapes