|  


Výběrová literatura k historické krajině Královských Vinohrad (do roku 2009)Bašeová, Olga : Pražské zahrady. [Katalog obr. části zpracovala]:  Vilímková , Milada. Praha 1991. (= Pragensia.)

Bečková, Kateřina : Zmizelá Praha. Dodatky 2. Historická předměstí a okraje Prahy - pravý břeh Vltavy. Praha 2003.

Bedrníček, Pavel : Obce vůkolní před branami měst pražských. Praha 2006.

Beran, Lukáš -  Valchářová, Vladislava : Industriál Prahy 3. Průmyslová architektura a technické stavby. Průvodce. Praha 2009.

Dějiny Prahy. [Ed.]:  Janáček, Josef. Praha 1964.

Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. [Aut.]:  Bělina, Pavel  et al. Praha 1998.

Do přírody. Časopis Klubu čs. turistů, odboru Král. Vinohrady. Praha [193-] - [1939].

Dumbrovská, Šárka : Znovuzrozená Grébovka. Projekt. Měsíčník pro stavebnictví a interiéry 11, 2007, č. 10, s. 22-29.

Emler, J[osef] : Kanálka. Český svět 2, 1905-1906, č. 9, s. 10.

Fojtík, Pavel -  Prošek, František : Vinohradská elektrická dráha. Praha 1991.

Fuksa, [František] : Vinohrady Královské. In: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 26. U-Vusín. Praha 1907, s. 732-736.

Havlíček, Josef : Řád stavební pro král. hl. město Prahu a předměstí, to jest pro město Karlín, Smíchov, Král. Vinohrady, Žižkov, pak pro místní obce Košíře, Třešovice a Třešovičkami, Břevnov s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troju, Vršovice, Nusle a Pankrác, Michle a Podolí s dod. stavby průmyslové. Praha 1912.

Hlavsa, Václav : Pražské teritorium v druhé polovině 19. století (rozvoj zástavby). Pražský sborník historický 1969-1970 [vyd. 1970], s. 5-51.

Holec, František : Zápas o Velkou Prahu. Pražský sborník historický 1969-1970 [vyd. 1970], s. 117-136.

Holec, František -  Mikota, Miloslav : Počátky stavebního vývoje Žižkova. Pražský sborník historický 1966, s. 130-147.

Horký, Jaroslav : Kanálka. Historie jedné vinohradské zahrady. Část 1., 2. Noviny Prahy 2 6, 2004, č. 5, s. 5; č. 6, s. 5.

Horký, Jaroslav : Zahrada Kanálka. Zahrada - park - krajina 16, 2006, č. 4, s. 25-28.

Horký, Jaroslav : Zeleň v historickém vývoji Královských Vinohrad. Od vinic k parkům. Noviny Prahy 2 4, 2002, č. 10, s. 6.

Hořínková, Marie : Příběhy pražských zahrad. Praha 2004. 214 s., fot.

Hrubeš, Josef -  Hrubešová, Eva : Grébovka. Zelená perla Královských Vinohrad. Praha 2005.

Hrůza, Jiří : Město: Praha. Praha 1989.

Hübschmann, Bohumil -  Wirth, Zdeněk -  Janák, Pavel : Jak rostla Praha. Díl II. 2. vyd. Praha 1940.

Hurtigův Schematismus Prahy a předměstí obsahující: I. Staré město, II. Nové město, III. Malou stranu, IV. Hradčany, V. Josefov, VI. Vyšehrad, VII. Holešovice, pak Karlín, Smíchov Vinohrady, Král. Vršovice a Žižkova s udáním čísel domovních, ulic, náměstí jakož i veřejných budov. Praha 1889. [mapa v příloze]

Janeček, Julius : Město Královské Vinohrady. S vyobrazeními a plánem. Seznam domů a ulic. Praha 1895.

Jásek, Jaroslav : Klenot města. (Historický vývoj pražského vodárenství). Praha 1997.

Jeřábek, Luboš : Pražské zahrady a paláce. Dojmy, črty a nálady. Praha 1903.

K otázce stavby nového vodovodu. Odůvodnění postupu Kr. Vinohradů, Žižkova a Smíchova proti jednotném vodovodu na tvrdou vodu studničnou z pobřeží labsko-jizerského. Brožura pro širší kruhy. Praha 1908.

Kniha o Praze 10. [Ed.]: Augusta, Pavel. Praha 1997.

Kniha o Praze 2. [Ed.]:  Augusta, Pavel. Praha 1996. [2. vyd. 2002]

Kniha o Praze. 1958, 1959 . Sv. 1, 2. [Red. rada]: Koreček, Jaroslav -  Poche, Emanuel - Stefan, Oldřich. Praha 1958, 1959. [sborník k 80. narozeninám Zdeňka Wirtha]

Kohout, Jiří -  Vančura, Jiří : Praha 19. a 20. století. Technické proměny. Praha 1986.

Královské Vinohrady. [Red. rada]:  Cabalka, Josef Václav  et al. Praha 1940.

Kupka, Vladimír : Pražská opevnění. Praha 2008.

Lašťovková, Barbora : Pražské usedlosti. Praha 2001.

Ledvinka, Václav -  Pešek, Jiří : Praha. Praha 2000.

Méně známé pražské zahrady a parky. [Ed.]:  Pacáková-Hošťálková , Božena. Praha 2001.

Mikota, Miloslav : Karel Hartig a počátky Žižkova v 19. století. Praha 1996.

Mikota, Miloslav : Zmizelý letohrádek Bál ve Wimmerových sadech. Documenta Pragensia 20, 2002, s. 133-142.

Neckářová, Libuše -  Vanoušek, Alois -  Wagner, Jiří : Vinohradský hřbitov včera & dnes. Praha 2002.

Nová kniha o Praze 3. [Ed.]: Augusta, Pavel. Praha 1998.

Pacáková-Hošťálková , Božena : Pověstná Kanálka a jiné zahrady na plánu Viničních hor u Prahy z roku 1818. Zprávy památkové péče 68, 2008, č. 1, s. 52-55.

Pacáková-Hošťálková , Božena  a kol. : Pražské zahrady a parky. Praha 2000.

Památník města Královských Vinohradů. [Red.]:  Pavlík, František. Vinohrady 1929.

Pelzbauerová, Věra : Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. Praha 2008.

Platovská, Marie : Královské Vinohrady a jejich urbanizační vývoj v 19. a 20. století. Umění 57, 2009, č. 3, s. 236-247.

Platovská, Marie : Vývoj stavebních dispozic na Královských Vinohradech. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 335-341.

Plavec, Michal - Vojtášek, Filip - Kaššák, Petr: Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové války. Cheb 2008.

Podlaha, Antonín : Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. století. [Díl ] 28, Politický okres vinohradský. Praha, 1908.

Poche, Emanuel : Prahou krok za krokem. Uměleckohistorický průvodce městem. [Doplňky k dějinám Prahy napsal]:  Janáček, Josef. Praha 2001.

Poche, Emanuel -  Wirth, Zdeněk : Zmizelá Praha. [Díl]4. Vyšehrad a zevní okresy Prahy. Praha, 1947.

Polák, Milan – Slavíková, Jitka : Město Královské Vinohrady. Praha 2009.

Politický a školní okres vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol. Soudní okresy: Král.-Vinohradský, Žižkovský a Jílovský. [Uspoř.]:  Rais, Karel  et al. Praha, J. Otto [1898].

Prag mit den Vororten Karolinenthal, Smichow, Kgl. Weinberge und Žižkov. Statistischer Bericht über die wichtigsten demographischen Verhältnisse. Verfasst vom Prager Städtischen Bureau. [Dir.]:  Erben, Josef. Wien 1887.

Praha 3. Urbanismus. Architektura. [Koncepce a texty]:  Sedlák, Jan -  Lukeš, Zdeněk. Praha 2008.

Pražské historické zahrady. [Red.]:  Skalická, Eva. Praha 2007. [vydáno ke stejnojmenné výstavě, Praha 5. 12. 2007-16. 3. 2008]

Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. [Ed.]:  Beran, Lukáš -  Valchářová, Vladislava. Praha 2005. [2. rozš. vyd. 2007]

Ruth, František : Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl 1. Ulice Anenská - Karlov. Díl 2. Karlova třída - U Půjčovny. Díl 3. Purkyňova ulice - Žofín. 2. vyd. Praha 1995-1996. [Faksimile 1. vyd. v Praze r. 1903]

Scheufler, Pavel : Praha 1898-1914. Praha 1986.

Smažík, Rudolf : Kanálka. Praha 1911.

Smažík, Rudolf : Kanálka, Král. Vinohrady a pražské zednářství 18. století. 2., přepracované vydání Praha 1931.

Smažík, Rudolf : Sady Wimmerovy. Vinohradské Noviny 1912.

Spunarová, Taťjána : Kanálská zahrada a její výstavy. Muzejní a vlastivědná práce 35, 1997, č. 4, s. 211-220.

Staletá Praha. Sborník Pražského střediska st. památkové  péče a ochrany přírody. Sv. 10. Pražské zahrady a parky. Archeologické výzkumy. [Sestavil]:  Buříval, Zdislav. Praha 1980.

Ševčík, Jiří : Obraz města a čtvrti Vinohrad. (Příspěvek k urbanistickému a architektonickému vývoji). Documenta Pragensia 5/1, 1985, s. 60-75.

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 3. P-S. [Ed.]:  Hlušičková, Hana. Praha 2003.

Umělecké památky Prahy. Díl 2. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). [Red. a ved. aut. kol.]:  Baťková, Růžena. Praha 1998.

Vacek, František : Dějiny vinic na území nynějších Král. Vinohradů od počátku 15. století do 1526. Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 8, 1938, s. 79-227.

Votrubec, Ctibor : Praha - zeměpis velkoměsta. Praha 1965.

Výrut, Karel : Čtení o Praze 10. Kapitoly o stavebních památkách Vršovic, Strašnic, Vinohrad, Malešic a Záběhlic. Praha 1998.

Výrut, Karel : Kapitoly z pražské historie. Pelhřimov 2001.

Wirth, Zdeněk : Praha v obraze pěti století. Praha 1932.

Wirth, Zdeněk : Pražské zahrady.[Díl] II. Praha 1943.

Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Aut.]:  Pacáková-Hošťálková , Božena -  Petrů, Jaroslav -  Riedl, Dušan -  Svoboda , Antonín Marián. Praha 2004.

Zelinka , Timoteus Čestmír : Pražská předměstí. Praha 1955.


Václava Horčáková
© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2022

Landscapes